ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAKUPU

Przedmiotem sprzedaży jest udział ? w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącej działki ewidencyjne nr 249/6, 249/7, 251/5 z obrębu B-45 położonej w Łodzi, przy ul. Popiela 10A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00015965/4 w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt XIV GUp 701/21

Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym z dnia 25 października 2021 r.

Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze syndyka (może zostać wysłany mailem) oraz w aktach sprawy o sygnaturze XIV GUp 701/21 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi?Śródmieścia w Łodzi, 90-203 Łódź, ul. Pomorska 37.

Kontakt do biura syndyka:

+48 514 14 70 02 lub mail 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu ofert:

Regulamin nieograniczonego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału ? w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącej działki ewidencyjne nr 249/6, 249/7, 251/5 z obrębu B-45 położonej w Łodzi, przy ul. Popiela 10A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00015965/4 w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt XIV GUp 701/21

 

Przedmiot konkursu ofert

 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowo warunki konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości opisanej w punkcie 2.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest udział ? w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącej działki ewidencyjne nr 249/6, 249/7, 251/5 z obrębu B-45 położonej w Łodzi, przy ul. Popiela 10A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00015965/4 w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt XIV GUp 701/21
 3. Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym z dnia 25 października 2021 r. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze XIV GUp 701/21 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi?Śródmieścia w Łodzi, 90-203 Łódź, ul. Pomorska 37.
 4. Przedmiot sprzedaży obciążony jest hipotekami przymusowymi na rzecz ZUS I oddział w Łodzi na kwoty: 8974,34 pln, 2240,58 pln i 719,86 pln.
 5. Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.
 6. Syndyk ma prawo odwołania konkursu ofert, jego zamknięcia bez wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Cena i wadium

 1. Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 35.550,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy syndyka: Kapital Restrukturyzacje sp. z o.o. prowadzony w Santander Bank S.A. o numerze 45 1090 2705 0000 0001 4868 7140, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 3.555,00 (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych ze wskazaniem w tytule przelewu ?Wadium ? Konkurs ofert XIV GUp 701/21?. Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego całą wymaganą kwotą wadium. Brak wpłaty całej wymaganej kwoty wadium w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty przez syndyka bez jej rozpatrzenia.
 3. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu.
 4. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się przez oferenta, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, braku możliwości zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn dotyczących oferenta lub w przypadku nieuiszczenia przez takiego oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w niniejszym regulaminie.
 5. Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, podlegają zwrotowi bez odsetek niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
 6. Odwołanie konkursu ofert, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia, wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

Uczestnicy konkursu ofert

 1. Ogłoszenie konkursu ofert i wskazanie terminu składania ofert następuje w ogłoszeniu, publikowanym przez syndyka w sposób zapewniający poinformowanie o ofercie możliwie największej liczby osób.
 2. W konkursie ofert brać udział mogą pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne oraz osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, lecz pozbawione osobowości prawnej.
 3. W konkursie ofert nie mogą brać udziału osoby i podmioty co do których ogłoszono upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo otwarto likwidację; ponadto, w konkursie ofert nie mogą brać udziału: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu syndyka lub sędziego-komisarza, jak również, przedstawiciel upadłego.
 4. Jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, w nowo ogłoszonym konkursie ofert nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy.

Złożenie oferty

 1. Termin złożenia oferty upływa 24 marca 2022 roku.
 2. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie w biurze syndyka lub wysłanie pocztą oferty sporządzonej na piśmie w języku polskim w terminie wyznaczonym do składania ofert, określonym w ogłoszeniu o konkursie. Decyduje data doręczenia na podany adres.
 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być zaadresowana do syndyka na adres: Syndyk Katarzyna Łęgowska-Łęcka, ul. Świętojańska 21 93-493 Łódź, koniecznie z dopiskiem ?Oferta na zakup nieruchomości GUp 701/21? i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 4. Oferta powinna zawierać:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko oferenta, jego adres zamieszkania oraz numer PESEL oraz numer telefonu do kontaktu,
  2. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz mających zdolność prawną ? firmę lub nazwę, adres siedziby, numer telefonu do kontaktu, numer we właściwym rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zarejestrowania w innym rejestrze poświadczoną kopię wypisu z tego rejestru zawierającą co najmniej numer oraz imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów; w przypadku braku numeru PESEL ? wzmiankę o tej okoliczności;
  3. proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej) wyrażoną cyfrowo i słownie;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego postanowień i spełnianiu warunków uczestnictwa, określonych tym regulaminem;
  5. własnoręczny, czytelny podpis oferenta. W przypadku oferentów działających przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale, określające dokładnie zakres umocowania pełnomocnika, z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat lub radca prawny, wystarczające jest złożenie odpisu udzielonego pełnomocnictwa, sporządzonego przez samego pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną – cudzoziemca lub podmiot zagraniczny powinno być przedłożone w oryginale wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 5. Oferenci, którzy zamierzają kupić przedmiot konkursu ofert do majątku objętego wspólnością łączną bądź do współwłasności mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta taka winna być podpisana przez wszystkich oferentów.
 6. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem.
 7. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że oferent nie wnosi zastrzeżeń do stanu faktycznego (w tym technicznego) nieruchomości, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z zakupem przedmiotu konkursu ofert oraz że jest związany złożoną ofertą do dnia rozpatrzenia ofert, a w przypadku, gdy jego oferta zostanie wybrana ? do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Oferty, które nie spełniają powyższych wymogów lub które wpłynęły po terminie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert i konkurs dodatkowy

 1. Otwarcie i wybór oferty nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia upłynięcia terminu do składania ofert. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Kryterium wyboru jest zaoferowana cena.
 2. O pozytywnym bądź negatywnym wyniku konkursu ofert syndyk niezwłocznie zawiadomi listownie wszystkich oferentów.
 3. W przypadku, gdy w kilku ofertach zaproponowano ceny w takiej samej, najwyższej wysokości spośród wszystkich złożonych ofert, syndyk przeprowadzi dodatkowy konkurs, w którym mają prawo wziąć udział oferenci, proponujący w pisemnych ofertach najwyższe ceny w takiej samej wysokości. W tym celu dodatkowe oferty pisemne winny być nadane listem poleconym na adres syndyka w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia tym oferentom pisma syndyka, informującego o prawie wzięcia udziału w dodatkowym konkursie z uwagi na zaproponowanie przez kilku oferentów najwyższych cen w takiej samej wysokości oraz o warunkach przeprowadzenia tego konkursu.
 4. Syndyk nie przeprowadza dodatkowego konkursu, jeżeli żaden z oferentów, którzy zaproponowali ceny w takiej samej, najwyższej wysokości spośród wszystkich złożonych ofert,  nie złoży w terminie dodatkowej oferty. W takim przypadku syndyk dokonuje wyboru spośród ofert, zawierających najwyższe zaproponowane ceny w takiej samej wysokości, poprzez losowanie.
 5. Jeżeli którykolwiek z oferentów, którzy zaproponowali ceny w takiej samej, najwyższej wysokości spośród wszystkich złożonych ofert, złoży w terminie dodatkową ofertę, syndyk przeprowadza dodatkowy konkurs, przy czym wystarcza uczestnictwo w nim tylko jednego z tych oferentów.
 6. Konkurs dodatkowy, przeprowadzany jest według następujących warunków:
  – oferenci uczestniczący w konkursie nie mogą proponować cen niższych od cen już zaoferowanych w ich pisemnych ofertach; w toku konkursu dodatkowego, poza ceną, nie ulegają zmianie żadne inne elementy złożonych ofert na piśmie;
  – syndyk wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę;
  – w przypadku, gdy dodatkowe oferty zawierają równe co do wysokości ceny ? wyboru oferty syndyk dokonuje w drodze losowania.
 7. Syndyk odrzuca oferty dodatkowe złożone po terminie lub niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. O pozytywnym bądź negatywnym wyniku dodatkowego konkursu syndyk niezwłocznie zawiadomi listownie wszystkich uczestniczących w nim oferentów.
 9. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty. O wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży syndyk powiadomi wybranego oferenta.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przed notariuszem wskazanym przez syndyka. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku VAT, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Nabywcę obciążają również wszelkie koszty wykreślenia hipotek i innych wpisów, związanych z obciążeniami przedmiotu konkursu ofert z prowadzonej dla niego księgi wieczystej.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży na wskazany przez syndyka rachunek bankowy, przy czym ww. rachunek musi zostać uznany ceną sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem. Brak zapłaty ceny w tym terminie jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę.
 12. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, na nabywcę przechodzą pożytki, jakie przynosi nieruchomość oraz ciężary z nią związane, w tym podatki i inne daniny publiczne.
 13. Protokólarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony w umowie ustalą inny termin.

Postanowienia końcowe

 

 1. Syndyk ma prawo odwołania konkursu ofert, jego zamknięcia bez wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
 2. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.
 3. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny oraz Prawo upadłościowe.