POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Po zakończeniu obowiązywania tzw. restrukturyzacji covidowej od 1 grudnia 2021 roku wprowadzono POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU. Postepowanie to generalnie jest podobne do poprzedniego, ale są pewne różnice. Ważne również, że w całości prowadzone jest ELEKTRONICZNIE w KRZ.

DLA KOGO POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Z uproszczonego postępowanie restrukturyzacyjnego PZU mogą skorzystać przedsiębiorcy niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością.

Przedsiębiorca staje się niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Drugą przesłanką stwierdzenia niewypłacalności w przypadku osoby prawnej jest utrzymywanie się przez okres dłuższy niż 24 miesiące stanu, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku.

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością to taki, który w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

ZAKRES OCHRONY W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Od dnia dokonania obwieszczenia o wszczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonych wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonych jest niedopuszczalne;

3) wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia nadzorcy układu jest niedopuszczalne. Dotyczy to również innych umów uznanych przez nadzorcę układu za mające podstawowe znaczenie dla restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

ETAPY PRZEPROWADZENIA UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

1.Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który staje się nadzorcą układu.

2.Przygotowanie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

3.Wyznaczenie dnia układowego i obwieszczenie go w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

4.Opracowanie planu restrukturyzacyjnego, przygotowanie propozycji ukłądowy, negocjacje z wierzycielami i zbieranie głosów.

5. Ewentualnie wyznaczenie przez nadzorcę układu terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

6. Ustalenie czy układ został przyjęty i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.

7. Zatwierdzenie przez sąd układu po weryfikacji legalności i możliwości wykonania układu.

Nasza kancelaria jest uprawniona do pełnienia funkcji nadzorcy układu. Posiadamy licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1501 wydaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Zapraszamy do kontaktu i umówienie się na nieopłatną konsultację przybliżającą zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i jego zalety dla Państwa firmy. Na spotkanie należy przygotować: wstępną listę zobowiązań, bieżące wyniki finansowe i spis majątku firmy.