UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Tarcza 4.0 (czyli ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) wprowadziła dodatkową procedurę restrukturyzacyjną, która pozwala w uproszczony sposób uzyskać na 4 miesiące ochronę przed wierzycielami i komornikami. Postępowanie rozpoczyna sam dłużnik po podpisaniu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.

DLA KOGO UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Z uproszczonego postępowanie restrukturyzacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorcy niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością.

Przedsiębiorca staje się niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Drugą przesłanką stwierdzenia niewypłacalności w przypadku osoby prawnej jest utrzymywanie się przez okres dłuższy niż 24 miesiące stanu, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku.

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością to taki, który w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Z powodu pandemii covid-19 obroty znaczącej liczby firm regularnie maleją – marża przestaje pokrywać koszty stałe i w następstwie zadłużenie wzrasta.

ZAKRES OCHRONY W UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Od dnia dokonania obwieszczenia o wszczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonych wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonych jest niedopuszczalne;

3) regulowanie zobowiązań powstałych przed dniem układowym jest niedopuszczalne;

4) wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia nadzorcy układu jest niedopuszczalne.

ETAPY PRZEPROWADZENIA UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

1.Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który staje się nadzorcą układu.

2.Przygotowanie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i propozycji układowych.

3.Wyznaczenie dnia układowego i zgłoszenie wniosku o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oświadczenia o wszczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia).

4.Opracowanie planu restrukturyzacyjnego, negocjacje z wierzycielami i zbieranie głosów.

5. Ewentualnie wyznaczenie przez nadzorcę układu terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

6.Ustalenie czy układ został przyjęty i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.

7.Zatwierdzenie przez sąd układu po weryfikacji legalności i możliwości wykonania układu.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może zostać wszczęte tylko do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Nasza kancelaria jest uprawniona do pełnienia funkcji nadzorcy układu. Posiadamy licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1501 wydaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Zapraszamy do kontaktu i umówienie się na nieopłatną konsultację przybliżającą zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i jego zalety dla Państwa firmy. Na spotkanie należy przygotować: wstępną listę zobowiązań, bieżące wyniki finansowe i spis majątku firmy.