Zarządzając firmą możemy otrzymać kartę do głosowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym naszego kontrahenta.

Karta zawiera informacje:

  • o wysokości zobowiązania – czyli ile jest nam winny kontrahent i równocześnie jaka będzie siła naszego głosu. Kwota ta może być wyższa niż wynikająca z faktur – jest podwyższona o odsetki. Może być też trochę niższa – jeśli termin płatności wypada po dniu układowym, kwota pomniejszana jest o odsetki za okres od dnia układowego do dnia ustalonego terminu płatności;
  • kim jest nadzorca, zarządca czy syndyk – to osoba nadzorująca proces restrukturyzacji lub upadłości. Na karcie są podane informacje jak głosować, dane kontaktowe w przypadku wątpliwości oraz adres na jaki należy odesłać podpisaną kartę;
  • dzień układowy – dzień na jaki obliczana jest wartość wierzytelności i odsetki.
  • PROPOZYCJE UKŁADOWE – czyli propozycje sposobu i wysokości spłaty zobowiązania. 

JAK GŁOSOWAĆ?

Firma, która jest w restrukturyzacji lub upadłości ma problem z regulowaniem bieżących zobowiązań i często jej upadłość może doprowadzić do tego, że już nie zapłaci nic swoim wierzycielom.

Dlatego układ i rozłożenie zobowiązań na raty może być jedyną szansą odzyskania chociaż części pieniędzy. 

Z drugiej strony propozycje układowe często zawierają REDUKCJĘ DŁUGU i ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI. Czyli odzyskacie mniej i w dalszej przyszłości. 

Głosować ZA? na ogół jest to wskazane – daje nam szanse odzyskania choć części wierzytelności. Ponadto układ jest nadzorowany przez sąd. 

Głosować PRZECIW? czasem nasz dłużnik już tyle razy nie dotrzymał danego słowa, że nie wierzymy, że tym razem będzie inaczej… może lepsza będzie szybka upadłość?

Każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma prostej recepty. 

 

DLACZEGO UKŁAD MOŻE BYĆ KORZYSTNY DLA WIERZYCIELA?

Układ jest zatwierdzany przez sąd i musi być regulowany zgodnie z planem. Jego realizacja jest nadzorowana przez sąd. Ugoda pozasądowa nie ma takiej siły

Jeśli układ nie zostanie zatwierdzony lub nie będzie realizowany i zostanie przez sąd uchylony – wracamy do sytuacji sprzed dnia układowego i możemy pozwać kontrahenta o całą kwotę (nawet jeśli głosowaliśmy za układem). 

 

 

PORADY:

Jeśli nasz kontrahent jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nie może nam zapłacić za faktury sprzed dnia układowego do czasu zatwierdzenia układu. 

Jeśli mają Państwo więcej pytań – zapraszamy do kontaktu. 

Reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.