Jakie informacje zawiera wniosek o upadłość konsumencką:

1.DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację), NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2. MAJĄTEK DŁUŻNIKA I MIEJSCE W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE I SZACUNKOWĄ WARTOŚCIĄ. 

Pamiętaj, że majątkiem są również: niewielki udział w nieruchomości, albo kilka procent udziałów w spółce szwagra. 

Wniosek musi zawierać aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – czyli należy wymienić wszystkie składniki i podać ich wartość obecnie (wartość można określić na przykład na podstawie ogłoszeń sprzedaży podobnych rzeczy w internecie).

3. SPIS WIERZYCIELI

Należy podać wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty oraz spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. 

Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania. 

Musimy przejrzeć między innymi: archiwum wezwań do zapłaty, pism od komorników, maili i smsów z wezwaniami do zapłaty. Powinniśmy przychowywać umowy kredytowe, pożyczkowe, najmu itp. 

Nie zawsze uda nam się podać dokładne wartości zobowiązań – istotne jest, że przyłożyliście się do ustalenia tej listy. 

4. WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH WNIOSEK

Wbrew pozorom nie jest to trudny punkt. 

Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Należy we wniosku opisać sytuację finansową, a szczególnie od jakiego czasu jakich wierzytelności nie regulujemy. 

 
5. ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU

Do wniosku należy wpisać listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

6. INFORMACJĘ O PRZYCHODACH I KOSZTACH OTRZYMANIA 

Wpisujemy informacje o osiąganych dochodach (pensja, renta, emerytury itd) oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

7. INFORMACJĘ O CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH DOKONANYCH W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU

informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach. Oraz informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

8. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU

Wniosek jest składany elektronicznie. Jako osoby fizyczne możecie wniosek złożych w sądzie papierowo i pracownik sądu zeskanuje go i umieści w KRZ. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – przygotowujemy wniosek o upadłość po dokonaniu analizy Waszej sytuacji. 

Jeśli mają Państwo więcej pytań – zapraszamy do kontaktu.